ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

medimall.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ SITE ΜΑΣ

Το “MEDIMALL” (εφ’ εξής η “ΕΤΑΙΡΙΑ”) δημιούργησε τον ιστότοπο https://medimall.gr/ για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του. Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφωθούν. Η χρήση του ιστότοπου https://medimall.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των προκαθορισμένων όρων και προϋποθέσεων.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η συνεχής χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από τους χρήστες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους θα θεωρηθεί ως αποδοχή τέτοιων αλλαγών από τους χρήστες.

1.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες από ιδιώτες ή οργανισμούς, ανεξάρτητα από την κατοικία τους, ως αποτέλεσμα άμεσων ή έμμεσων πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ ή άλλο τρίτο μέρος.

1.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα, ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα είναι πάντα ενημερωμένο, ασφαλές, χωρίς λάθη, θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

1.3. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται σε βάση “AS IS” και “AS RELEASED”. Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτού του ιστότοπου βασίζεται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη και υπάγεται στην ευθύνη του. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογήσει το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

1.4. Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου δεν παρέχει συμβουλές και δεν διατυπώνει συστάσεις ούτε πρέπει να θεωρείται ως πρόταση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση ή γενικά για συμμετοχή σε μετοχές ή άλλα αξιόγραφα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από οποιαδήποτε εκτίμηση. H γνώμη ή η φιλοδοξία που εκφράζονται σε αυτόν τον ιστότοπο και η προηγούμενη απόδοση των τιμών των τίτλων δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστος δείκτης ή μελλοντική απόδοση.

2.1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών και των συνημμένων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και της γενικής απεικόνισης του ιστότοπου, αποτελούν εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου της Ε.Ε. και του διεθνούς δικαίου.

2.2. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου εταιριών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκτός από τα εμπορικά σήματα που υποδεικνύονται ως ιδιοκτησία άλλων εταιριών.

2.3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράφουν και να εκτυπώνουν περιλήψεις ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός από τα περιεχόμενα που ανήκουν σε τρίτους και ορίζονται ως τέτοια) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι οποιοδήποτε αντίγραφο ή περίληψη τέτοιων εγγράφων ή σελίδων που έχουν ληφθεί διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες εκδόσεις ιδιοκτησίας και τυχόν αποποίηση ευθύνης που περιλαμβάνεται σε αυτά. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια χρήσης, η παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή άδειας όσον αφορά οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

2.4. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το αντίγραφο για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου υπό οποιαδήποτε μορφή, που βασίζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, ή / και του περιεχομένου του, ή της εγγραφής του σε άλλους ιστότοπους, ηλεκτρονικά συστήματα ανάκτησης, απαγορεύεται. Καμία  σύνδεση σε αυτόν τον ιστότοπο δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΤΑΙΡΙΑ από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών δεδομένων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, περιλήψεων ή άλλων σχετικών δεδομένων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αποκαλύψει, να αντιγράψει και να χρησιμοποιήσει  όλα  ή μέρος αυτών των πληροφοριών για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα εμποδίσει τη χρήση τέτοιων πληροφοριών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

4.1. Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτους (π.χ. άρθρα, δεδομένα ή περιλήψεις) ή ενδέχεται να υπάρχουν υπερσυνδέσεις που οδηγούν σε δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι έχουν πλήρη (αστική ή ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα ή την αξιοπιστία του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας τους, χωρίς καμία ευθύνη από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

4.2. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου που ανήκουν σε τρίτους και οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από τους τρίτους πριν τη χρήση ή την αποθήκευση τέτοιου περιεχομένου. Τα περιεχόμενα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν μπορούν να τροποποιηθούν και δεν μπορούν να αναρτήσουν καμία ειδοποίηση συγγραφέα ή πνευματικά δικαιώματα που εμφανίζονται σε αυτά, χωρίς να έχουν λάβει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις εκ των προτέρων.

4.3. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παρέχει τέτοιους συνδέσμους για την ευκολία των χρηστών του ιστοτόπου της. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει κανένα έλεγχο στους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους ή στο περιεχόμενό τους, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω αυτής της ιστοσελίδας ή είναι διαθέσιμοι σε αυτήν και συνεπώς η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοιου είδους ιστοσελίδες ή περιεχόμενα.

Η χρήση του λογισμικού που λαμβάνεται από αυτόν τον ιστότοπο υπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος πρέπει να διαβεβαιώσει ότι το λογισμικό που αυτός μεταφορτώνει από αυτόν τον ιστότοπο στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατός με τον υπολογιστή και δεν περιέχουν ιούς.

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Η ΕΤΑΙΡΙΑ θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου της και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται.

Η πολιτική εμπιστευτικότητας ορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των ληφθέντων προσωπικών δεδομένων. Όποιος χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένος ως χρήστης των υπηρεσιών που παρέχει η ΕΤΑΙΡΙΑ συμφωνεί με αυτή τη χρήση.

Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική εμπιστευτικότητας. Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με την πολιτική εμπιστευτικότητας θα υπόκειται σε αυτήν την πολιτική, στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνεται σε αυτή την ιστοσελίδα και στους όρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η πολιτική εμπιστευτικότητας μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό. Επομένως, ζητάμε να επανεξετάζεται τακτικά προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι οι χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο.

8.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1.1. Συνολικές πληροφορίες: Συγκεντρώνονται πληροφορίες από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κανονικά, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης του ιστότοπου και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες και άλλα τρίτα μέρη.

8.1.2. Σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΙΑ και υποχρεούται να συμπληρώσει προσωπικές πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία, ο χρήστης συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσει η ΕΤΑΙΡΙΑ με τον χρήστη και για μελλοντικές πληροφορίες σε θέματα που αφορούν για το σκοπό και τη λειτουργία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

8.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Κατά καιρούς, οι πληροφορίες μπορούν να διανεμηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας και των συνεργατών της (δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία νέα). Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει τέτοιες πληροφορίες, μπορεί να επιλέξει να μην ενημερώνει ανά πάσα στιγμή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

8.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αποθηκεύονται σε έναν ασφαλή διακομιστή, ο οποίος προστατεύεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα τείχος προστασίας. Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές ασφαλείας που αποσκοπούν στη διασφάλιση, όσο το δυνατόν καλύτερα, της ασφάλειας και της ακεραιότητας όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών.

8.4. ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα των άρθρων 11 και 13 του Ν. 2472/97. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όλοι οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία είναι στη διάθεση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και μπορούν να ζητήσουν δωρεάν τη διόρθωση ενδεχόμενων σφαλμάτων.

8.5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό του ιστότοπου και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Μερικές φορές τα cookies δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στον ιστότοπο και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στον ιστότοπο χωρίς να απαιτείται σύνδεση, επιταχύνοντας έτσι την πρόσβαση στον ιστότοπο και τις πληροφορίες που επιθυμεί ο χρήστης. Η πλειοψηφία των περιηγητών ιστού δέχεται cookies, αλλά μια αλλαγή στη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορεί να περιορίσει τη μεταφορά.

8.6. ΠΑΙΔΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος αναφέρεται σε ενήλικους χρήστες. ΗΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει και δεν σκοπεύει να συλλέξει πληροφορίες από ή σχετικά με τα παιδιά.

8.7. ΑΠΡΕΠΗΣ ΧΡΗΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει ή / και λαμβάνει με στόχο την αποφυγή παράνομης δραστηριότητας ή δραστηριοτήτων από εκείνους που απειλούν το δίκτυο ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της ιστοσελίδας.

8.8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ και οι συνεργάτες της είναι ανοιχτοί σε σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εμπιστευτικότητας, στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

9.1. Η κατάσταση σας ως χρήστης αυτού του ιστότοπου είναι προσωπική για εσάς ως άτομο και επομένως δεν μπορείτε να την μοιραστείτε με άλλο άτομο. Εάν σας παρασχεθεί ένα όνομα χρήστη ή / και ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε να το φυλάξετε με ασφάλεια όπως ταξινομηθήκατε και συμφωνείτε να (i) ειδοποιήσετε την ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσα μόλις εντοπίσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση των προσωπικών σας όνομα χρήστη και / ή κωδικό πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή του συνόλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων (π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου).

9.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου για λογαριασμό σας προκαλεί απώλεια ή ζημιά σε οποιοδήποτε άτομο, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει νομική δράση κατά της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΕΤΑΙΡΙΑ για όλες τις απώλειες ή / και τις ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια απαίτηση.

9.4. Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας, αναλαμβάνετε:

9.4.1. Να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες (για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρό σε καιρό από την ΕΤΑΙΡΙΑ) και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή όπως άλλως αναφέρεται κατά καιρούς σε ενημερώσεις  ή ανακοινώσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

9.4.2. Να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.

9.4.3. Να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να κάνετε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στα συστήματα ή στα δίκτυα τρίτων μερών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

9.4.4. Να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συνεισφέρετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται από το νόμο.

9.4.5. να μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για να μεταφέρετε οποιοδήποτε υλικό που είναι επικίνδυνο ή απειλητικό ή που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή που προτίθεται να προκαλέσει διαταραχή, παρενόχληση ή περιττή ανησυχία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να στείλει μηνύματα που γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο για τέτοιους σκοπούς.

9.4.6. Να ενημερώσετε άμεσα την ΕΤΑΙΡΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιουδήποτε είδους εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου και, κατόπιν αιτήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, να παύσετε αμέσως τη δράση για την οποία έγινε η χρέωση και

9.4.7. Να ενημερώσετε άμεσα την ΕΤΑΙΡΙΑ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν τα δεδομένα εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας είναι ενημερωμένα.

Εάν κάποιο άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την ισχύ και την επιβολή των υπόλοιπων όρων.

Αυτοί οι Όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ κάθε χρήστη και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες. Αυτοί οι Όροι υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Αυτοί οι Όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του χρήστη και της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, τα αρμόδια δικαστήρια είναι της Αθήνας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€