ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

medimall.gr

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με το παρόν κείμενο σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την MEDIMALL I.A.E. (εφεξής «Εταιρία»), για τις υπηρεσίες που θα σας παρέχουμε.

Ειδικότερα:
α) Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με στόχο την ιατρική γνωμάτευση ή/και την ολοκλήρωση της ιατρικής πράξης που εκτελέστηκε στους χώρους της εταιρίας

β) Την αποστολή αποτελεσμάτων των ιατρικών πράξεων που εκτελέσατε με την μορφή email και στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε εσείς προσωπικά.

γ) Την αποστολή των αποτελεσμάτων σε θεράποντες ιατρούς με τη μορφή email και στην διεύθυνση που θα μας υποδείξετε εσείς προσωπικά αλλά και τηλεφωνική ενημέρωσή τους με τρόπους επικοινωνίας που θα μας υποδείξετε.

δ) Την παροχή ενημερώσεων με email ή/και SMS σχετικά με την ιατρική πράξη που εκτελέσατε ή για νέες υπηρεσίες της εταιρίας ή ενημερώσεις για εξελίξεις στα θέματα που σας αφορούν.

ε) Την αποστολή υπενθυμίσεων με email ή/και SMS σχετικά με επανάληψη των ιατρικών πράξεων μετά από χρονικό διάστημα που ορίζεται από την ιατρική επιστήμη και τις πρακτικές της ιατρικής πρόληψης.

στ) Τη λήψη και πιθανή αποστολή των βιολογικών δειγμάτων σε συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα για περαιτέρω ανάλυση τους σύμφωνα πάντα με τις αιτούμενες υπηρεσίες, όταν αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στην εταιρία.

ζ) Την αποστολή στους συνεργάτες (συμβολαιογράφους, μεταφραστές κλπ) οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που επιθυμείτε να λάβετε.

η) Την αποστολή στατιστικών – χωρίς προσωπικά δεδομένα – στην Ε.Α.Ι.Υ.Α (Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) κατά απαίτησή της.

θ) Τη διαχείριση των λογιστικών στοιχείων, ανάλογα με τις νομικές απαιτήσεις (εφορία, κλπ.).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται πιο πάνω. Δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη περίπτωση εκτός από:

 • Εσάς
 • Τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω
 • Αν μας ζητηθεί από εσάς
 • οργανισμούς όπως ενδεικτικά εφορία, ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλιστικές εταιρείες, υπεύθυνους επεξεργασίας για τους οποίους λειτουργούμε ως εκτελούντες την επεξεργασία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημογραφικά σας στοιχεία που μας δίνετε κατά τη διαδικασία επίσκεψης στην εταιρία
 • Στοιχεία ασφάλισής σας, σε περίπτωση που θα τη χρησιμοποιήσετε
 • Προγενέστερες εξετάσεις σας που είτε θα τις χρειαστούμε ως ιστορικό και είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της ιατρικής πράξης, είτε θα τις χρησιμοποιήσει ο ιατρός που θα ολοκληρώσει τη διάγνωση της ιατρικής πράξης που θα εκτελέσετε
 • Νομικά έγγραφα (συμβολαιογραφικές πράξεις, αντίγραφα ταυτότητας, διαβατήριο, άδεια παραμονής για αλλοδαπούς κλπ.) για ιατρική διαδικασία (υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δωρεά γενετικού υλικού, παρένθετη μητρότητα, κλπ.) που θέλετε να εκτελέσετε στην εταιρία
 • Συμβάσεις που θα συνταχθούν για υπηρεσίες που θα σας προσφέρουμε (100% επιστροφή χρημάτων).

Σημειώνουμε ότι η εταιρία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα με την παρούσα δήλωση για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν και όχι για άλλους σκοπούς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική για την εταιρία. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία και τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον Ιατρικό Κώδικα Δεοντολογίας, η υποχρέωση για τη διάρκεια τήρησης αρχείου ορίζεται τουλάχιστον δεκαετής (10ετής). Η εταιρεία δύναται να διατηρήσει και περαιτέρω του ανωτέρω χρόνου το αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τα δεδομένα σας να διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται/επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κώδικα δεοντολογίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, έτσι ώστε μετά το πέρας της δεκαετίας, να διαγραφούν με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους. Σε περίπτωση που η επεξεργασία εκτελείται βάσει σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ένα από τα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, είναι η εφαρμογή μεθόδων ψευδωνυμοποίησης όπου είναι δυνατόν, ιδίως όταν αποστέλλονται για περεταίρω επεξεργασία και για ολοκλήρωση των ζητούμενων υπηρεσιών, σε άλλα ιατρικά κέντρα με τα οποία η εταιρία συνεργάζεται και διαθέτει σχετική σύμβαση μαζί τους. Ψευδωνυμοποίηση νοείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι πλέον εφικτό να αναγνωριστεί συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Πέρα από σύγχρονα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, η Εταιρία διαθέτει και επιπλέον Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Για οποιαδήποτε απορία σας ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλεφωνικά με την γραμματεία του κέντρου στο +30 210 77 11 600 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο  https://medimall.gr ή με επιστολή στην διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4, 115 27  ΑΘΗΝΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα), με τους τρόπους που αναφέρονται πιο πάνω. Από τις 25 Μαΐου του 2018 βρίσκεται εν ισχύ ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (υπ’ αριθμ. 2016/679 Κανονισμός (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού, μπορείτε να ασκήσετε επιπλέον τα εξής δικαιώματά σας που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού:

 • Πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά που δεν αντιβαίνει το νομικό πλαίσιο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Δικαίωμα διεκδίκησης κάθε νόμιμου συμφέροντος
 • Φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ MEDIMALL

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο Newsletter για να ενημερώνεστε με ενδιαφέροντα άρθρα, αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην Υγεία και τη Γονιμότητα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ

PREGNANCY
PROBABILITY App By Medimall

Σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Medimall IVF Clinic, οι ενδιαφερόμενες μπορούν μέσω του Pregnancy Probability App να μάθουν τις πιθανότητες εγκυμοσύνης μέσω όλων των πιθανών τρόπων (Sex, IUI, Natural Cycle IVF, IVF) αναφέροντας την ηλικία τους και τον δείκτη AMH (Anti Mullerian Hormone).

medimall.gr

Google Play: 1,89€

medimall.gr

App store: 1,99€